Skip to main content

Vital reminder to our TODA

Vital reminder to our TODA (Tricycle Operators and Drivers’ Association) members: stay within the white markings to prevent traffic disruptions. By adhering to this simple guideline, we collectively contribute to smoother traffic flow, reduced congestion, and safer roads for all. Additionally, we urge every rider to prioritize safety by wearing proper motorcycle attire. It’s not just a matter of style; it’s a commitment to protecting lives, including your own.
Let’s ride responsibly and keep our Municipality’s streets safe and efficient for everyone.

Mahalagang paalala sa mga miyembro ng TODA (Tricycle Operators and Drivers’ Association): manatili sa loob ng mga puting marka upang maiwasan ang abala sa trapiko. Sa pamamagitan ng pagsunod sa simpleng gabay na ito, tayo ay sama-samang makakapagsulong ng mas maayos na daloy ng trapiko, mas mababang trapik, at mas ligtas na mga kalsada para sa lahat. Bukod dito, hinihikayat namin ang bawat rider na bigyang prayoridad ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tamang attire para sa motorsiklo. Ito ay hindi lamang usapin ng estilo; ito ay isang pangako na pangalagaan ang mga buhay, pati na rin ang inyong sarili.
Magmaneho tayo ng may responsibilidad at panatilihin nating ligtas at mabisa ang mga kalsada ng ating Munisipalidad para sa lahat. #POSMOCapas
#SaGobyernongTapatCapasAngAangat #MayorBootsRodriguez #BatasAtReporma

Official Website of Municipality of Capas, Province of Tarlac